Vedtægter

Vedtægter for Aalborg Flyers Floorball Club

§ 1. Navn

Foreningens navn er Aalborg Flyers Floorball Club.

§ 2. Stiftet

Foreningen er stiftet i Aalborg den 19. maj 1989.

§ 3. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 4. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til floorball, blandt andet ved afholdelse af træning, kampe, stævner og kurser, samt at deltage i bydelens aktiviteter med opvisning. Endvidere skal foreningen via idræt og andet kulturelt virke fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Desuden støtter foreningen op om Tornhøj – Sport og Motion (TSM) i Tornhøj Idrætscenter som et mødested for foreninger med fokus på børn og unge. Vi vil være med til at fremme idrætsligt, kulturelt og socialt indhold for de unge.

§ 5. Organisation

Foreningen skal tilstræbe medlemskab i Floorball Danmark, DGI, DIF og SIFA.

§ 6. Virke- og Regnskabsår

Foreningens virke- og regnskabsår løber fra 1. juli til og med 30. juni.

§ 7. Medlemskab

§ 7-1.

Enhver der vedkender sig foreningens vedtægter og har betalt kontingent, betragtes som fuldgyldigt medlem.

§ 7-2.

Foreningens bestyrelse kan nægte medlemskab i foreningen. Nægtelse skal godkendes af bestyrelsen. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker dette.

§ 7-3.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Der skal foreligge en skriftlig begrundelse for en eventuel udelukkelse.

§ 8. Trænere

§ 8-1.

Det tilstræbes at alle hold i foreningen har tilknyttet 1 cheftræner og 1 assistenttræner med ansvaret for kvaliteten af træning og strukturering omkring kampe for det respektive hold.

§ 8-2.

Det daglige samarbejde vedligeholdes mellem det bestyrelsesmedlem der har ansvar for det givne område og pågældende trænere. Der skal senest en måned efter et samarbejde er etableret, fremligge en af bestyrelsen udarbejdet tidsbestemt kontrakt. Trænerne har fra modtagne tidspunkt 7 dage til at underskrive kontrakten, eller komme med indsigt, hvorefter et nyt forslag skal fremlægges senest efter yderligere 7 dage.

§ 8-3.

Trænere anskues som passive medlemmer af foreningen og betaler kontingent herefter. Hvis personen samtidig spiller for samme eller et andet hold i foreningen, skal yderligere kontingentforhold fremgå af kontrakten.

§ 8-4.

Trænere for foreningens sportsligt stærkeste hold, hvor der forekommer et lavere rangerende hold inden for samme målgruppe, er beslutningsdygtige omkring hvilke spillere der ønskes deltagelse af på holdet. Trænere for andre hold er forpligtet til at tilgodese i et breddeperspektiv.

§ 8-5.

Når kontrakten er underskrevet er trænerne forpligtet til deres hold efter kontraktens opstillede arbejdsbeskrivelse.

§ 8-6.

Hvis foreningen forpligter sig økonomisk til en træner, skal det fremgå tydeligt af kontrakten under hvilke forhold, og hvad der forestår hvis kontrakten må ophøre før tid. Hvis der ikke fremgår nævneværdige økonomiske forpligtigelser skal kontrakten anskues som værende proforma, og trænerne kan dermed kun anskues som værende moralsk forpligtet.

§ 9. Vedtægter, afstemninger & protokol

§ 9-1.

 • Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.

§ 9-2.

 • Vedtægtsændringer afgøres ved simpelt flertal.
 • Afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, hvis mindst et medlem ønsker det.
 • Med tillidspost forstås, bestyrelsesmedlem og revisor.
 • Afstemninger i komiteer og udvalg skal afgøres ved simpelt flertal.

§ 9-3.

 • Beslutninger skal føres til protokol.
 • Protokol skal holdes tilgængelig for samtlige medlemmer.

§ 10. Generalforsamling

§ 10-1.

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Med generalforsamling forstås såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

§ 10-2.

 • Ordinær generalforsamling holdes hvert år i september måned.
 • Generalforsamlingen indkaldes skriftlig ved brev, mail, Facebook eller SMS til samtlige medlemmer.
 • Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 30 og maksimum 45 dages varsel.
 • Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde følgende: Dato, tid, sted og dagsorden.
 • Indkomne forslag tilsendes samtlige medlemmer 10 dage før generalforsamlingen.
 • Samtlige medlemmer har ret til at fremsende forslag til generalforsamlingen.
 • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Referat af generalforsamlingen eller evt. ekstraordinær generalforsamling skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.

§ 10-3.

 • Samtlige medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
 • Samtlige medlemmer har taleret ved generalforsamlingen.
 • Samtlige medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. For medlemmer under 16 år udøves stemmeretten af en forælder eller værge.
 • For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have betalt kontingent rettidig.
 • Det tilkommer hvert stemmeberettiget medlem én stemme.
 • For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.
 • Afstemningen kan kun finde sted på de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse.

§ 10-4.

 • Samtlige medlemmer der har opnået myndighedsalder (18 år) kan vælges til enhver post.
 • Til alle tillidsposter undtagen revisor samt generalforsamlingens dirigent, skal man være medlem.

§ 10-5.

 • Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
 • Generalforsamlingens dirigent må ikke samtidigt være valgt til nogen tillidspost.
 • Ordinær generalforsamling skal afvikles efter følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Diskussion og vedtagelse af beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  5. Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
   1. Valg af formand i ulige år, vælges for 2 år.
   2. Valg af kasserer i lige år, vælges for 2 år.
   3. Valg af op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer, vælges for 1 år.
  8. Valg af bilagkonsulent 
  9. Eventuelt

§ 10-6.

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mere end 20 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen forlanger det.
 • Skriftlig begæring om ekstraordinær generalforsamling skal følges af en dagsorden.
 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes snarest muligt dog med mindst 20 dages varsel.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles med minimum følgende punkter på dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. (Det der var baggrund for indkaldelsen)

§ 10-7.

 • Det er muligt for et medlem at ansøge om ikke-medlemmers deltagelse på generalforsamlingen.
 • Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 • Ansøgningen skal indeholde personers navne, samt om der ønskes taleret og hvis muligt, vedrørende hvilke punkter.
 • Der skal ikke ansøges om deltagelse for repræsentanter for kommune, presse, idrætssamvirke, idrætsforbund eller lignende.
 • Fremmødte ikke-medlemmers ret til at deltage på generalforsamlingen sættes til afstemning af dirigenten, så snart denne er valgt.

§ 11. Bestyrelse

§ 11-1.

 • Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig selv, og vælger et medlem der skal varetage formandens opgaver ved dennes længere tids fravær, eller i tilfælde af fratrædelse ­– indtil næste generalforsamling. Hvis denne generalforsamling ikke er en ordinær, hvor den pågældende efter planen skal vælges for en 2-årig periode, skal der foretages et valg for den resterende del af den indeværende 2-årsperiode.
 • Bestyrelsen supplerer sig selv.

§ 11-2.

 • Bestyrelsesmedlemmerne fordeler selv relevante ansvarsområder.
 • Bestyrelsesmedlemmer kan godt have ansvar for flere områder.
 • I tilfælde hvor bestyrelsesposter ikke optimalt kan fordeles internt i bestyrelsen eller at det ikke er fordelagtigt, kan ansvarsområdet afgives til et menigt medlem af foreningen, såfremt at bestyrelsen vedtager dette ved afstemning på et bestyrelsesmøde.
 • Bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at nedsætte et udvalg svarende til deres respektive ansvarsområde. Det ansvarshavende medlem skal herefter anskues som formand for det respektive udvalg.

§ 11-3.

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsesmøde afholdes når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent.
 • Bestyrelsen skal mødes fysisk mindst 1 gang i kvartalet.
 • Bestyrelsesmøder styres via en dagsorden.
 • Beslutningsreferater fra samtlige bestyrelses- og udvalgsmøder skal gøres tilgængelige for medlemmer på foreningens hjemmeside.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede, samt mindst en af formanden og kassereren.
 • Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
 • Forslag og spørgsmål fra medlemmer der ønskes behandlet af bestyrelsen indsendes skriftligt.
 • Bestyrelsen har pligt til at behandle alle indkomne forslag og spørgsmål.

§ 11-4.

 • Bestyrelsen fastsætter foreningens medlemskontingenter samt -kriterier. Kontingentstørrelser og -kriterier skal til enhver tid fremgå på foreningens hjemmeside.
 • Sæsonkontingent betales for hele sæsonen.
  • 1. august til 31. maj året efter, skal være indbetalt senest 1. september.
 • Ønskes det af medlemmet kan man betale halvsæson kontingent.
  • 1. halvsæson løber fra 1. august til 31. december og skal være indbetalt senest 1. september.
  • 2. halvsæson løber fra 1. januar til 31. maj og skal være indbetalt senest 1. februar.
 • Skulle et nyt medlem melde sig ind i perioden november-december skal der betales 50 % for 1. halvsæson og 100 % for 2. halvsæson.
 • Skulle et medlem indmelde sig ind i perioden efter Danmarksturneringen er afsluttet, betales 150 kr.
 • Alle der har betalt spillerkontingent eller meldt sig ind i sidste halvdel af sæsonen, har mulighed for at deltage i sommertræning.

§ 12. Bilagskonsulent

§ 12-1.

 • Foreningens regnskab kontrolleres af bilagskonsulenter, der skal foretage kritisk revision.

§ 12-2.

 • Bilagskonsulenterne vælges af generalforsamlingen.
 • Der skal være to bilagskonsulenter.
 • Bilagskonsulenterne vælges for et år.
 • Bilagskonsulenterne supplerer sig selv.

§ 12-3.

 • Bilagskonsulenterne fastsætter selv deres forretningsorden.

§ 12-4.

 • Bilagskonsulenterne har når de finder det passende, ret til at af bestyrelsen indhente de nødvendige oplysninger, til brug ved kritisk revision.
 • Foreningens regnskab skal før ordinær generalforsamling være kritisk revideret af bilagskonsulenterne.
 • Det reviderede regnskab samt skriftlig udtalelse fra bilagskonsulenterne skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen og skal i sin helhed indgå i dagsordenens punkt 4.

§ 13. Tegning, hæftelse

§ 13-1.

 • Medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.
 • Medlemmerne inklusive bestyrelsen hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

§ 13-2.

 • Foreningens daglige drift tegnes alene af foreningens formand og kasserer.
 • Udgifter ud over den daglige drift, skal enstemmigt vedtages af bestyrelsen og undertegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige at den daglige drifts udgifter underskrives af enten kasserer eller formand.
 • Ekstraordinære økonomiske dispositioner, så som køb af fast ejendom eller lignende, skal forelægges for og vedtages af generalforsamlingen. Indgåelse af lån eller lignende skal forelægges for og vedtages af bestyrelsen.

§ 14. Opløsning

§ 14-1.

 • Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling.
 • Til foreningens opløsning kræves tilslutning fra mere end 50 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
 • Er mere end 50 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med tilslutning fra mere end 50 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 14-2.

 • Opløses foreningen skal dets samtlige midler og materialer tilfalde almennyttige formål i Aalborg.

Senest opdateret d. 5 september 2018.