Vi (bestyrelsen) undskylder forsinkelsen, men grundet sygdom, landsstævne osv. osv. har vi masser dårlige undskyldninger for ikke at få det her ud til tiden. Men nu er den her! Dagsorden til næste uges generalforsamling!

1 – Valg af dirigent samt referant
2 – Aflæggelse af beretning /v formand Peter Wulff
3 – Diskussion og vedtagelse af beretning
4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab /grundet afbud fra kasserer Søren Jensen, bliver forelæggelsen varetaget af repræsentant fra bestyrelsen
5 – Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab
6 – Behandling af indkomne forslag
– Forslag til vedtægtsændringer v/formand Peter Wulff
– Forslag til vedtægtsændring v/bestyrelsesmedlem Jonas Kjær
7 – Valg af bestyrelse, 1 formand, 1 kasserer, og 6 medlemmer. obs på dette punkt ændres ved vedtagelse af Peters ændringsforslag!
– Ønsker genopstilling: formand Peter Wullf, bestyrelsesmedlemmer Jonas Kjær, Ole Lentz og Stefan Ebdrup
– Ønsker ikke genopstilling: Kasserer Søren Jensen og bestyrelsesmedlem Jonathan Bruun
– Tilkendegivelser om ønsket opstilling: Thomas Larsen, Karina Pape, Louise Pedersen, Allan Larsen
8 – Valg af revisor
– Long Cung genopstiller som intern revisor
– Lasse Græsbøll stopper som ekstern revisor
– Ingen har tilkendegivet ønsket kandidatur
9 – Eventuelt
– Punkter kan indberettes på dagen.


 

Jonas’ ændringsforslag:
§ 10-3:
– Samtlige medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
– Samtlige medlemmer har taleret ved generalforsamlingen.
– Samtlige medlemmer der har opnået myndighesalder (18 år) har stemmeret.
– For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 30 dage.
– Det tilkommer hvert stemmeberettiget medlem én stemme.
– For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.
– Afstemningen kan kun finde sted på de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse.
Ændres til:
§ 10-3:
– Samtlige medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
– Samtlige medlemmer har taleret ved generalforsamlingen.
– Samtlige medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. For medlemmer under 16 år udøves stemmeretten af en forælder eller værge.
– For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 30 dage.
– Det tilkommer hvert stemmeberettiget medlem én stemme.
– For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.
– Afstemningen kan kun finde sted på de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse.


Peters ændringsforslag:

Ændringsforslag og tilføjelser til vedtægter i Aalborg flyers Floorball Club.
Indsendt af Peter Wulff, Formand

Ændringsforslag 1
§5 Organisationen- Foreningen skal tilstræbe medlemskab af Dansk Floorbal Union samt DIF og DGI
Ændres til
§5 Organisationen- Foreningen skal tilstræbe medlemskab af Dansk Floorbal Union samt DIF, DGI og SIFA

_______________________________________________________________________________________

Ændringsforslag 2
§10.5 punkt 7.
-7
Valg af bestyrelse. 1 formand, 1 kasser, 1 sekretær og 5 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1. år.
Ændres til.
A. Valg af formand i ulige år, formand vælges for 2 år.
B. Valg af kasserer i lige år, kasserer vælges for 2 år.
C. Valg af bestyrelsesmedlemmer, op til 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
Ændringsforslag 3 Hvis ændrings forslag 2 bliver vedtaget.
§11-2
-Bestyrelsen vælges på en generalforsamling.
-Bestyrelsen skal bestå af op til 8 medlemmer-dog mindst 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og skal have valgt 1 Formand, 1 kasserer, 1 ungdomsansvarlig, 1 sponsoransvarlig. Ydermere skal bestyrelsen nedsætte et sponsorudvalg, 1 herre ansvarlig, breddeansvarlig, dameansvarlig, sponsoransvarlig, PR-ansvarlig, dommeransvarlig, hjemmebaneansvarlig kan fremgå som retningslinjer for driften af klubben
Ændres til
§11-2
-Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
-Bestyrelsen består af formand og kasserer, minimum 4 og op til 6 valgte bestyrelsesmedlemmer.
-Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig selv.
-1 ungdomsansvarlig, 1 senioransvarlig 1 sponsoransvarlig, 1 materiale- og sekretariatsansvarlig, 1 dommeransvarlig, 1 bredde- samarbejdsansvarlig.
-Bestyrelsesmedlemmer kan godt besætte 2 ansvarsposter.
_____________________________________________________________________________________
Ændrings forslag 4
§11-3
-Bestyrelsen konstituer sig selv. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en sekretær, og et medlem der skal varetage formandens opgaver ved dennes forfald.
-Bestyrelsen skal mødes fysisk mindst 1 gang i kvartalet
– Der skal på foreningen hjemmeside offentliggøres beslutningsreferater fra samtlige bestyrelses og udvalgsmøder senest 7 dage efter disse har været afholdt.
Ændres til:
§11-3
-Bestyrelsen består af en på generalforsamling valgt formand i ulige år og en på generalforsamling valgt kasserer i lige år.
-Samt på generalforsamling minimum 4 og op til 6 valgte bestyrelsesmedlemmer, som er på valg hver år.
-Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig selv, og vælger et medlem der skal varetage formandens opgaver ved dennes fravær
– Der skal på foreningen hjemmeside medlemsoffentliggøres beslutningsreferater fra samtlige bestyrelses og udvalgsmøder senest 7 dage efter disse har været afholdt.

____________________________________________________________________________________

Ændringsforslag 5.
§11-5
– Bestyrelsen fastsætter foreningens medlemskontingenter, omfattende størrelse kriterier.
– Medlemskontingenter revideres 1 gang årligt forud for sæsonstart.
Ændres til
§11-5
-Bestyrelsen fastsætter foreningens medlemskontingenter samt -kriterier. Kontingentstørrelser og -kriterier skal til enhver tid fremstå på foreningens hjemmeside.
-Sæson kontingent betales for hele sæsonen:

1. august til 1. maj året efter, skal være indbetalt senest 1. september.

-Ønskes det af medlemmet kan man betale halv sæson kontingent:

1. halv sæson løber fra 1. august til 31. december og skal være indbetalt senest 1. sep.

2. halv sæson løber fra 1. januar til 31. maj og skal være indbetalt senest 2. februar

-Skulle et nyt medlem melde sig ind i perioden november-december skal der betales 50 % for 1. halve sæson og 100 % for 2. halve sæson.
-Skulle et medlem indmelde sig ind i perioden april-maj betales 150.- kr. da der ikke er stor sandsynlighed for, at der er turneringskampe.

-Alle der har betalt spillerkontingent eller meldt sig ind i sidste halvdel af sæsonen, har mulighed for at deltage i sommertræning .

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.